Biyoloji

Sapiens Medya'nın Biyoloji Kategorisinin Kapağı

Biyoloji, yaşam ve canlı organizmaların bilimsel olarak incelenmesidir. Geniş kapsama sahip doğa bilimlerindendir. Ancak onu tek ve tutarlı bir alan olarak birbirine bağlayan birkaç birleştirici unsuru vardır. Örneğin; tüm organizmalar gelecek nesillere aktarılabilen, kodlanmış kalıtsal bilgileri işleyen hücrelerden oluşur. Bir diğer ana unsur ise yaşamın birliğini ve çeşitliliğini açıklayan “evrim”dir. Öte yandan enerji işleme; organizmaların hareket etmesine, büyümesine ve çoğalmasına izin verdiği için yaşam adına da önemlidir. Son olarak tüm organizmalar kendi iç ortamlarını düzenleyebilmektedir.

Biyologlar, bir hücrenin moleküler biyolojisinden fizyolojisine, popülasyonların evrimine kadar yaşamı çoklu yapılanma seviyelerinde inceleyebilirler. Bu nedenle biyoloji içinde her biri araştırma sorularının doğası ve kullandıkları yöntemlere göre tanımlanan çok sayıda alt disiplin vardır. Mesela; botanik bitkileri, zooloji hayvanları, mikrobiyoloji mikroorganizmaları, anatomi organizmaların yapısını, fizyoloji organizmaların işlevlerini, ekoloji ise organizmaların çevreleriyle ilişkilerini inceleyen bilim dallarıdır.

“Biyoloji” sözcüğü, Antik Yunancada “yaşam” anlamına gelen “bios” sözcüğü ve eklendiği sözcüğe “çalışma alanı, disiplini” anlamını katan “logos” son ekinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Türkçeye Fransızca “biologie” sözcüğünden geçmiştir. Biyolojinin en eski kökleri MÖ 3000 ila 1200 yıllarında Antik Mısır ve Mezopotamya’ya kadar uzanmaktadır. OBu medeniyetlerin katkıları, Antik Yunan doğa felsefesini şekillendirmiştir. Aristoteles (MÖ 384-322) gibi Antik Yunan filozofları, biyolojik bilginin gelişimine büyük katkıda bulunmuştur. Her biri, biyolojik nedenselliği ve yaşamın çeşitliliğini araştırmışlardır. Bu filozofların ardılları Theophrastus, bitkileri bilimsel olarak inceleyerek botaniğin temellerini atmıştır.

Özetle köklü bilim dallarından olan biyoloji, sapiensin binyıllardan beri ilgisini çekmiştir. Biz, Sapiens Medya olarak bu ilginin medyasını da yansıtmak için bir yolculuğa çıktık. Eğer siz bilimseverler de bu yolculuğu merak ediyorsanız bizi takip etmeye devam edin!